Giới thiệu chung

13 tháng 4, 2017

Trung tâm Dịch vụ Trường Đại học Lâm nghiệp chính thức hoạt động từ 15/8/2008 theo Quyết định số 416-1/QĐ-ĐHLN-TCCB và Quyết định số 416-2/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 31/07/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc tổ chức lại một số đơn vị và quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc trường Đại học Lâm nghiệp.Theo quyết định số 575/QĐ-BNN-TCCB ngày 06 tháng 03 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ trực thuộc trường Đại học Lâm nghiệp quy định:

+ Trung tâm Dịch vụ là đơn vị sự nghiệp cấp III, hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.
+ Tên gọi:
Tên tếng việt: Trung tâm Dịch vụ Trường Đại học Lâm nghiệp.
Tên tiếng anh: Forestry University Services Center (FUSC)
+ Trụ sở chính của Trung tâm: Khu Ký túc xá Sinh viên, Trường Đại học Lâm nghiệp. Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.

1. Vị trí và chức năng

1.1 Trung tâm Dịch vụ trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

1.2. Trung tâm có chức năng quản lý vận hành cơ sở vật chất, thực hiện các hoạt động dịch vụ và phục vụ người học trong ký túc xá thuộc chức năng của Trường Đại học Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

1.3. Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại khuôn viên của Trường Đại học Lâm nghiệp, thành phố Hà Nội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Phục vụ, dịch vụ nhà ở, ký túc xá, ăn uống, điện, nước và một số hoạt động khác theo yêu cầu của Nhà trường.

2.2. Dịch vụ sửa chữa nhỏ, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế trang thiết bị, cơ sở vật chất được giao quản lý theo thiết kế và dự toán được Nhà trường phê duyệt.

2.3. Quản lý, vận hành nhà ở, ký túc xá, câu lạc bộ sinh viên, nhà xe, nhà ở tập thể, căng tin, quầy hàng tạp hóa, nhà ăn, internet và các tài sản khác theo quy định.

2.4. Quản lý học sinh, sinh viên, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trong khu vực ký túc xá.

2.5. Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân về hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Quản lý nguồn nhân lực, tài chính, tài sản, phương tiện và các nguồn lực khác của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.

. Cơ cấu tổ chức quản lý Trung tâm

- Trung tâm Dịch vụ được tổ chức hoạt động theo mô hình đơn vị cấp III, trực thuộc trường Đại học Lâm nghiệp, chịu sự quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các ngành có liên quan theo qui định của Pháp luật. Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ, hoạch toán phụ thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp.

 - Cơ quan quyết định cao nhất của Trung tâm là Trường Đại học Lâm nghiệp, đại diện chủ sở hữu, tài sản thuộc sở hữu Nhà nước của Trung tâm là tài sản chung của Trường Đại học Lâm nghiệp.

- Trường Đại học Lâm nghiệp thực hiện quyền quyết định cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm, quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Giám đốc, phó giám đốc Trung tâm theo sự phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định hiện hành.

3.1. Ban lãnh đạo Trung tâm

    Ban lãnh đạo Trung tâm gồm có 01Giám đốc và 02 phó giám đốc Trung tâm do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giám đốc thực hiện việc tổ chức quản lý Trung tâm theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về kết quả hoạt động Kinh doanh của Trung tâm. Phó giám đốc là người gúp việc cho giám đốc. Nhiệm vụ của phó giám đốc do giám đốc phân công.

3.2. Chức năng các phòng trực thuộc trung tâm

   Các Phòng chức năng thuộc Trung tâm (gồm các 03 Phòng, 02 tổ và ban) có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, gúp việc cho Ban giám đốc Trung tâm giải quyết xử lý các công việc được phân công, trực tiếp triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc, phó giám đốc phân công. Tổ trưởng tổ công tác (Ban chuyên môn) chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc Trung tâm về kết quả hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của phòng, tổ và các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao; mỗi Phòng có 01 Trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và tổ có 01 tổ trưởng, 01 tổ phó do Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.

3.3. Cơ cấu tổ chức các phòng

3.3.1. Phòng Tổng hợp: Gồm có 11đ/c Tham mưu gúp việc cho Ban Giám đốc thực hiện những công việc chính như sau:

- Quản lý các nguồn lực Như cơ sở vật chất, tài sản, tài chính Kế toán (xây dựng báo cáo Kế hoạch Tài chính định kỳ hàng năm…)

- Quản lý lao động, công tác chế độ, chính sách tiền lương, BHYT của CBVC, LĐHĐ trong Trung tâm.

- Công tác mua sắm cơ sở vật chất, vật tư văn phòng…- 

 Công tác hành chính (văn thư, tạp vụ, lễ tân, khánh tiết ...)

- Tham mưu, xây dựng các Văn bản, Quyết định, Thông báo, Qui chế Chi tiêu nội bộ, đề xuất lập phương án, soạn thảo, lập hợp đồng, thanh lý hợp đồng cho thuê các loại hình kinh doanh dịch vụ.

- Lập kế hoạch dự toán sửa chữa nhỏ trong Trung tâm, kiểm tra giám sát, nghiệm thu các hạng mục sửa chữa, thay thế mua sắm… 

- Thực hiện công tác giữ gìn trật tự an ninh, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, trực bảo vệ cổng ra vào khu Trung tâm 24/24 giờ.

- Quản lý theo dõi nhà ở tập thể cán bộ (K8, K9, K20 và K21)

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường, Giám đốc phân công.

* Tổ Bảo vệ: Trực thuộc phòng Tổng hợp, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự an ninh phòng chống cháy nổ trong phạm vi Trung tâm quản lý và phối kết hợp với Phòng Bảo vệ Nhà trường cùng tổ bảo vệ dân phố, Công an địa phương làm công tác trật tự an ninh.

3.3.2. Phòng Quản lý Ký túc xá (Gồm 11 Đ/C có 1 phó giám đốc kiêm trưởng phòng)

Phòng Quản lý Ký túc xá Tham mưu gúp việc cho Giám đốc thực hiện những công việc chính như sau:

- Quản lý, tham mưu duy tu sửa chữa và khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất tài sản ( Nhà ở sinh viên và các công trình phụ, tài sản đi kèm gắn với nhà ở sinh viên) thuộc phạm vi Nhà trường giao cho Trung tâm quản lý.

- Dịch vụ xắp sếp chỗ cho HSSV ở nội trú trong khu ký túc xá, nhà khách theo quy định.

- Tham gia công tác quản lý HSSV, học viên ở nội trú trong ký túc xá theo quy chế hiện hành và Phân công trực Ca Trong KTX 24/24 giờ, bảo đảm trật tự an ninh.

- Thông tin tuyên truyền các thông tin, thời sự khi Nhà trường, Trung tâm yêu cầu thông báo, thường xuyên mở đài ca nhạc, thời sự sau 17 giờ đến 18 giờ 45 phút hàng ngày, ngày chủ nhật mở đài sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 0 phút, buổi chiều sau 17 giờ đến 18 giờ 45 phút.

- Quản lý, kiểm tra điện, nước trong khu Ký túc xá sinh viên.

- Tham gia công tác thu tiền nhà ở, điện, nước và giữ gìn trật tự an ninh, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong khu vực ký túc xá.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Nhà trường, Ban giám đốc phân công.

3.3.3. Phòng Kinh doanh Dịch vụ (Gồm 19 Đ/c có 01 phó giám đốc kiêm trưởng phòng)

 * Tổ Dịch vụ thực hiện những công việc chính như sau:

- Quản lý, tham mưu, thực hiện sửa chữa nhỏ và giám sát, bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị cơ sở vật chất trong phạm vi Trung tâm quản lý;

- Quản lý hệ thống điện, nước, sửa chữa điện, nước trong và ngoài Trung tâm.

Quản lý, kiểm tra đôn đốc và tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại, các loại hình phát triển dịch vụ như (bán hàng ăn uống, giải khát, căng tin, trông giữ xe máy, ô tô… liên doanh liên kết, cho thuê địa điểm…)

- Quản lý và tổ chức các hoạt động dịch vụ nước uống cho HSSV

- Các hoạt động dịch vụ đời sống khác trong Nhà trường

- Tổ chức, quản lý thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan, phòng chống cháy nổ, giữ gìn trật tự an ninh trong Trung tâm.

Thực hiện các hoạt động khác khi Nhà trường, Ban giám đốc Trung tâm phân công.

* Tổ nhà ăn.

Tổ phục vụ nhà ăn thực hiện những công việc chính như sau:

- Tổ chức thực hiện phục vụ nấu ăn hàng ngày 2 bữa cho 270 em HSPTDTNT tương đương 540 xuất ăn/ngày cho các em học sinh Phổ thông DTNT.

- Thực hiện các hoạt động cung ứng dịch vụ đời sống trong toàn trường

- Chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, trật tự an ninh, vệ sinh môi trường thuộc khu vực quản lý.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi Nhà trường, Ban giám đốc phân công.

 * Ban chuyên trách

-  Trực thuộc các Phòng, tổ phân công  thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban giám đốc phân công.


Chia sẻ

Tin nổi bật