Phòng tổng hợp

12 tháng 4, 2017

Phòng tổng hợp bao gồm: 11 CBVC, HĐLĐ. phòng có 01 tổ - Tổ Bảo vệ

Phòng tổng hợp giúp lãnh đạo Trung tâm giải quyết những công việc chính như sau:

 - Công tác hành chính (văn thư, tạp vụ, lễ tân, khánh tiết...)

- Quản lý các nguồn lực tài chính, tài sản, phương tiện kế toán ( xây dựng Kế hoạch tài chính, Báo cáo tài chính theo định kỳ...)

- Quản lý lao động, công tác chế độ, chính sách tiền lương, BHYT của CBVC, LĐHĐ trong Trung tâm.

- Công tác mua sắm cơ sở vật chất, vật tư văn phòng...

- Tham mưu xây dựng các văn bản, quyết định, thông báo, chi tiêu nội bộ, đề xuất lập phương án, soạn thảo, lập hợp đồng, thanh lý hợp đồng cho thuê các loại hình kinh doanh dịch vụ.

- Lập dự toán sửa chữa nhỏ trong trung tâm, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các hạng mục sửa chữa, thay thế, mua sắm, quản lý kho nhập xuất vật tư.

- Phối hợp với công tác giữ gìn trật tự an ninh, vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ, phân công trực bảo vệ ra vào Trung tâm dịch vụ 24/24 giờ.

- Tham mưu cho Giám đốc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh; đề xuất các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Tham mưu cho Giám đốc đề ra các nội quy, quy định liên quan đến công tác bảo vệ

- Quản lý nhà ở (k8, K9, nhà lào) của CBVC, LĐ

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công

* Tổ Bảo vệ

1. Chức năng của tổ Bảo vệ: Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh và các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc phòng và phòng chống tội phạm trong khu KTX và nhà Trường.

2. Nhiệm vụ của tổ Bảo vệ:

- Tham mưu cho Giám đốc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh; đề xuất các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Tham mưu cho Giám đốc đề ra các nội quy, quy định liên quan đến công tác bảo vệ;

- Tổ chức tuần tra canh gác 24/24h hàng ngày, giữ gìn trật tự an toàn khu KTX; thường trực và xung kích trong công tác phòng cháy, chữa cháy;

- Xử lý vi phạm quy chế HSSV về công tác ANTT đối với sinh viên trong khu KTX;

- Kiểm tra phát hiện người, gia súc xâm phạm vào khu vực KTX để có biện pháp xử lý kịp thời; kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, tài sản ra vào KTX.

 - Lập biên bản đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường có vi phạm nội quy, quy định về công tác an toàn trật tự, an toàn xã hội;

- Bảo vệ hiện trường các vụ việc xảy ra có liên quan đến Nhà trường, cung cấp thông tin cho Công an điều tra truy xét;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.


Chia sẻ

Tin nổi bật